Obchodní podmínky

Obchodní podmínky

I. Úvodní ustanovení, věcná působnost

1.1. Tyto všeobecné obchodní podmínky firmy Jana Štěpánová, se sídlem Brožíkova 1682/25, Nový Hradec Králové, 500 12 Hradec Králové, IČ: 69140065, fyzická osoba podnikající dle živnostenského zákona nezapsané v obchodním rejstříku (dále jen "poskytovatel") upravují podmínky, za nichž poskytovatel

(a) poskytuje zákazníkům služby poradenství v oblasti zdravého životního stylu, wellness a wellbeing, dále oblasti koučinku a realitních služeb a další s tím související obstaravatelské služby (dále jen "Poradenské služby");

1.2. Těmito všeobecnými obchodními podmínkami se řídí veškeré vztahy mezi poskytovatelem a zákazníkem související s poskytováním Služeb, nedohodnou-li se poskytovatel a zákazník v konkrétním případě jinak. Zákazník je povinen se před zahájením využívání Služeb seznámit s těmito podmínkami.

II. Podmínky poskytování Služeb

2.1. Smlouva: Poskytovatel poskytuje Služby na základě smlouvy uzavřené mezí ním a zákazníkem. Smlouva mezi poskytovatelem a zákazníkem je uzavřena na základě ústního či telefonického potvrzení objednávky zákazníka poskytovatelem. Smlouvu (smluvní podmínky) tvoří tyto VOP, specifikace poskytované Služby a cenové ujednání specifikované v ústním či telefonickém potvrzení objednávky zákazníka poskytovatelem.

2.2. Odměna poskytovatele:

Odměna za Poradenské služby: Poskytovateli náleží za Poradenské služby odměna určená smlouvou.

2.3. Splatnost: Odměny dle těchto všeobecných podmínek jsou splatné na základě faktury vystavené poskytovatelem. Poskytovatel může požadovat zálohu/platbu předem až do výše 100 % odměny. Splatnost faktur vystavených poskytovatelem je 14 dní od vystavení, není-li ve smlouvě či na faktuře uvedeno jinak

2.4. Prodlení: Ocitne-li se zákazník v prodlení s platbou, je poskytovatel oprávněn pozastavit plnění dle smlouvy a rovněž požadovat pozastavení poskytování služeb třetích osob. V takovém případě je poskytovatel oprávněn od smlouvy rovněž odstoupit.

2.5. Součinnost: Zákazník je povinen poskytnout poskytovateli všechny informace potřebné k řádnému poskytnutí Služeb, zejména podrobně specifikovat požadavky na rozsah Služeb a dodat veškeré dokumenty, které jsou pro poskytnutí Služeb potřebné.

III. Zpracování osobních údajů

3.1. Poskytovatel bude v souvislosti s poskytováním Služeb zpracovávat osobní údaje zákazníka sdělené poskytovateli pro účely plnění smlouvy, tedy zejména tyto údaje: jméno, příjmení, kontaktní údaje, …

3.2. Osobní údaje budou zpracovávány pouze za účelem plnění povinností poskytovatele dle smlouvy, tedy za účelem zajištění řádného poskytnutí Služeb.

3.3. Osobní údaje budou zpracovávány pouze po dobu potřebnou k plnění povinností Poskytovatele a a naplnění účelu smlouvy.

3.4. Zákazník má za podmínek stanovených právními předpisy v souvislosti se zpracováním jeho osobních údajů dále uvedená práva:

(a) Právo na přístup: právo získat od poskytovatele informace o tom, zda zpracovává jeho osobní údaje, a pokud tak činí, má právo na přístup k těmto osobním údajům a právo na další informace související s jejich zpracováním

(b) Právo na opravu: právo, aby poskytovatel bez zbytečného odkladu na žádost zákazníka opravil nepřesné osobní údaje, které se daného zákazníka týkají. Neúplné osobní údaje má zákazník právo kdykoli doplnit nebo opravit.

(c) Právo na výmaz: právo, aby poskytovatel na žádost zákazníka jeho osobní údaje vymazal, a to za předpokladu, že je naplněn některý z těchto důvodů: (a) osobní údaje již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo jinak zpracovány; (b) zákazník odvolá souhlas se zpracováním a neexistuje žádný další právní důvod pro zpracování; (c) zákazník vznese námitky proti zpracování, kterým je třeba vyhovět (viz níže); (d) osobní údaje poskytovatel zpracoval protiprávně; (e) osobní údaje musí být vymazány ke splnění právní povinnosti poskytovatele. Právo požadovat výmaz však zákazník nemá, pokud je zpracování nezbytné: (a) pro výkon práva na svobodu projevu a informace; (b) pro splnění právní povinnosti poskytovatele; (c) z důvodů veřejného zájmu v oblasti veřejného zdraví; (d) pro účely archivace ve veřejném zájmu, pro účely vědeckého či historického výzkumu či pro statistické účely, pokud je pravděpodobné, že by výmaz znemožnil nebo vážně ohrozil splnění cílů uvedeného zpracování; (e) pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků

(d) Právo na omezení zpracování: právo, aby poskytovatel omezil zpracování osobních údajů zákazníka v případě, že (a) zákazník popírá přesnost osobních údajů – zpracování poskytovatel omezí na dobu potřebnou k ověření přesnosti osobních údajů; (b) zpracování je protiprávní a místo výmazu zákazník žádá o omezení použití osobních údajů; (c) poskytovatel již nepotřebuje osobní údaje zákazníka, ale zákazník je požaduje pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků; (d) zákazník vznesl námitku proti zpracování – zpracování poskytovatel omezí, dokud nebude ověřeno, zda jeho oprávněné důvody převažují oprávněnými důvody zákazníka.

(e) Právo odvolat souhlas: Ve vztahu k osobním údajům, k jejichž zpracování zákazník poskytl poskytovateli souhlas, má zákazník právo tento souhlas kdykoliv odvolat. Pokud se však jedná o osobní údaje zpracovávané na základě jiných skutečností, právo odvolat souhlas se neuplatní. Souhlas se zpracováním osobních údajů může zákazník odvolat emailem zaslaným poskytovateli na adresu – stepanova.jana0101@seznam.cz

(f) Právo vznést námitku: Proti zpracování osobních údajů může zákazník vznést námitku. Poskytovatel nebude dále osobní údaje zákazníka zpracovávat, pokud neprokáže závažné a oprávněné důvody (a) pro zpracování, které budou převažovat nad právy a zájmy zákazníka nebo (b) pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků. (h) Právo podat stížnost: V případě, že bude zákazník jakkoliv nespokojen se zpracováním svých osobních údajů, může se obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů.

3.6. Více informací o právech v souvislosti se zpracováním osobních údajů je k dispozici na internetových stránkách Úřadu pro ochranu osobních údajů 6. Práva subjektu údajů: Úřad pro ochranu osobních údajů (uoou.cz)

3.6. Mimosoudní řešení spotřebitelských sporů

Zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v platném znění (dále jen "zákon o ochraně spotřebitele") zakotvuje systém tzv. mimosoudního řešení spotřebitelských sporů (také ADR – Alternative Dispute Resolution). Jedná se o metodu řešení sporů bez zapojení soudů. Řešení spotřebitelského sporu probíhá prostřednictvím subjektu ADR dle odvětví, kterého se spor týká.

Podle zákona o ochraně spotřebitele má fyzická osoba, která nejedná v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu svého povolání, právo na mimosoudní řešení spotřebitelského sporu z kupní smlouvy nebo ze smlouvy o poskytování služeb. Cílem je především dospět ke smírného urovnání sporu a dohodě stran na základě vzájemné komunikace. Návrh na zahájení řešení sporu může spotřebitel podat u subjektu ADR zpravidla nejpozději do 1 roku od chvíle, kdy uplatnil svůj nárok u podnikatele poprvé (poprvé podnikatele upozornil, že vznikl nějaký problém). Další postup se odvíjí dle pravidel jednotlivých subjektů ADR.